REQUISITS SOL·LICITUD

La sol·licitud de visita s’haurà de realitzar almenys amb una (1) setmana d’antelació, a l’adreça de correu electrònic cpbarna@cpbarna.com amb , o per telèfon i/o escrit en la Cofradia de Pescadors de Barcelona
de Dilluns a Divendres en horari de 9 a 13 i de 16 a 18 hores

A més de la sol·licitud es presentarà:

Una relació identificativa de les persones que efectuaran la visita i les empreses en les quals treballen (si es tracta de professionals)
Identificació del vehicle en el qual realitzaran la visita (matrícula de l’autocar)
Les normes signades pel coordinador-responsable del grup. i/o per les persones individualment

NORMES GENERALS QUE REGEIXEN LES VISITES

Les visites a les instal·lacions portuàries hauran d’anar sempre acompanyades d’una persona designada per la Cofradia de Pescadors de Barcelona

Totes les visites hauran d’explicar, almenys, amb un coordinador-responsable, que seguirà, a tot moment, les indicacions de la persona designada per la Cofradia de Pescadors de Barcelona

Obligatòriament, totes les persones alienes a la Cofradia de Pescadors de Barcelona que efectuïn la visita hauran de portar una indentificacion que són visites..

Les entitats, organismes, empreses etc que sol·licitin una visita a les nostres instal·lacions hauran de comptar amb un segur de responsabilitat civil davant l’eventualitat de qualsevol accident que puguin sofrir durant la realització de la visita.

NORMES EN RELACION A la CIRCULACIÓ I/ O ACTIVITAT LABORAL PER LES INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES

 • Respectar les normes de circulació i senyalització vial.
 • Cedir la preferència de pas a la maquinària que es trobi treballant.
 • Seguir les indicacions de la senyalització de Seguretat.
 • No està permès acostar-se al moll , fora del grup.
 • No està permès acostar-se a zones on s’estiguin efectuant operacions de càrrega i descàrrega o manipulació de mercaderies amb grues o carretons elevadors, així com als contenidores, si no va acompanyat de personal de la Cofradia de Pescadors de Barcelona.
 • No està permès acostar-se a cap instal·lació elèctrica.
 • No està permès acostar-se a les mercaderies en cap cas.
 • S’haurà de portar visible la identificació personal que hagués estat facilitada.
 • Existeixen zones d’accés restringit,
 • No està permès fotografiar als membres de les embarcacions i a les persones que estan en la llotja si el seu consentiment exprés.
 • En el Port Pesquer, per qüestions de normativa de salut i higiene alimentària, es prohibeix terminantment tocar el peix, així com la resta de productes exposats.
 • En tot cas, els integrants del grup seguiran sense excepció, qualsevol indicació emesa per la Cofradia de Pescadors de Barcelona i el responsable de la visita